Nyheter EL & IT Forbundet informerer om konflikten med Atea
EL & IT Forbundet informerer om konflikten med Atea PDF Skriv ut E-post
tirsdag 23. april 2013 12:37

Styreleder i Atea AS, Steinar Sønsteby, har sendt ut informasjon til sine kunder vedrørende EL & IT Forbundets arbeid for å få opprettet tariffavtale. Ateas informasjon inneholder dessverre en del påstander som ikke er riktige. EL & IT Forbundet har derfor funnet det nødvendig å korrigere enkelte av Sønstebys påstander.

EL & IT Forbundet har lenge arbeidet for å få opprettet tariffavtale med Atea. Ledelsen i Atea har vært konsekvent
uenig i alle våre forsøk på å oppnå enighet og gav mekleren klar beskjed om at ledelsen ikke ville bøye av for kravet om innføring av tariffavtale.

Det er viktig å understreke at motstanden mot å opprette tariffavtale ser ut til å være et særnorsk fenomen. Både fagbevegelsen
i Danmark og Sverige har tariffavtale for Ateas virksomheter der. Slik saken står her i Norge, er streik eneste virkemiddel for å få gjennom vårt krav om
avtale.

Atea hevder at EL & IT Forbundet bryter en tidligere inngått avtale. EL & IT Forbundet bryter på ingen måte noen avtale. Den avtalen Sønsteby sikter til er en avtale inngått i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Umoe IKT til Atea. Denne avtalen regulerte vilkårene individuelt for de av våre medlemmer som ble berørt på virksomhetsoverdragelsestidspunktet. Den har sin hjemmel i AML § 16-5 og er ikke en tariffavtale slik Sønsteby hevder.

Dette ble da også ettertrykkelig slått fast av en enstemmig arbeidsrett som sier:

”… Hensikten med avtalen er da å regulere forholdene for de individuelle arbeidstakerne som var omfattet på tidspunktet for avtalens inngåelse, og de betingelsene som skulle gjelde for disse etter virksomhetsoverdragelsen. Det fremstår da som en konstruksjon i ettertid å anse avtalen som en tariffavtale. Når avtalen slik retten har kommet til må anses å regulere forholdene for individuelle arbeidstakere, og partene uttrykkelig sier at det i fremtiden ikke skal være tariffavtaler, er avtalen ingen tariffavtale.”

Det er altså ikke bare formalkravene som ikke er oppfylt i avtalen, slik Sønsteby hevder, som førte til Arbeidsrettens dom!

Ingen av partene som har signert avtalen, med unntak av Sønsteby, har oppfattet den aktuelle avtalen som tariffavtale. Dette fremkommer også tydelig i deres vitneførsel i retten:

”…De tre tillitsvalgte som signerte avtalen på vegne av foreningene, ga også under vitneforklaringene klart uttrykk for at de ikke hadde ansett avtalen
for å være en tariffavtale. Tillitsvalgt i Negotia, Nina Elisabeth Waardal, hadde også avklart med Negotia at avtalen ikke var en tariffavtale.”

Vi vet dessuten også at vi har full støtte for vårt krav, både fra Negotia og NITO!

EL & IT Forbundet beklager at også andre virksomheter blir trukket inn i konflikten vår med Atea. Det å varsle og igangsette en sympatiaksjon er et alvorlig, men lovlig skritt. Felles for alle virksomhetene som blir berørt, er at de har et kundeforhold til Atea. Kanskje Atea har vunnet noen av disse kontraktene nettopp på grunn av dårligere lønns- og
arbeidsforhold enn andre tilbydere?

EL & IT Forbundet beklager på det sterkeste at vi har måttet gå til et slikt skritt, men mener ansvaret like fullt ligger på Atea som nekter de ansatte tariffavtale og AFP. Tariffavtale er tross alt den normale måten å regulere lønns- og arbeidsvilkår på. Dette har også Atea innsett for Danmark og Sverige sin del, bare ikke i Norge!

Sønsteby beklager også at det for første gang i selskapets 50 år lange historie, at noen ansatte streiker for å oppnå bedre rettigheter enn kollegene deres har. Her innrømmes det jo at vilkårene i Atea faktisk er dårligere enn det som er vanlig i en tariffavtale!

Til slutt ønsker vi å kommentere Sønstebys polemikk om støtten blant forbundets medlemmer og Ateas ansatte. Det er riktig at vi opplever  en del utmelding, selv om det ikke er i det omfanget Sønsteby hevder. Det kan være flere grunner til dette, men en av grunnene er i alle fall helt åpenbar, noe et sitat fra et av rettsdokumentene kan dokumentere:

”…NN innrømmet også at han på forrige møte den 10.12.12 forsøkte å presse medlemmene NN, NN og NN til å melde seg ut av EL & IT Forbundet. Han ga dem frist til neste dag, ellers ville det få konsekvenser for hans engasjement i forbindelse med å beholde driftssenteret i Bergen”

Dette er etter vår mening eksempel på holdninger og trusler som hører hjemme i land med regimer vi ikke liker å sammenligne oss med!

Videre sier Steinar Sønsteby til Fredrikstad Blad 19. april


2013:

”– Jeg skjønner ikke hvorfor fagforeningene og LO blander seg borti dette. Vi har hatt en avstemning blant alle våre nærmere 2000 ansatte. 95 prosent svarer at de ikke ønsker en tariffavtale.”

Undersøkelsen Sønsteby viser til ble gjennomført etter en uke der ledelsen hadde holdt allmøter. EL & IT Forbundets tillitsvalgte fikk ikke gjøre det samme. I tillegg ble de nektet å gi skriftlig informasjon til de ansatte.

Det er imponerende at hele 193 av ca 1 700 ansatte flagget sitt ønske om tariffavtale i løpet av den korte tiden undersøkelsen varte. Hvor mange som faktisk er imot, eller usikre, sier undersøkelsen ikke noe om da eneste svaralternativet for dem som deltok var en knapp med ja til tariffavtale. Alle de som ikke svarte, eller ikke deltok på undersøkelsen, er av Sønsteby tatt til inntekt for å være mot en tariffavtale. Hva en balansert undersøkelse ville gitt som resultat vites altså ikke.

Med den korte fristen, trusler mot dem som var for, den ensidige framstillingen, monopolet på informasjon og fraværet av ja/nei-mulighet, står denne undersøkelsen, etter vår mening, ikke til troende!

Oslo 22. april 2013
EL & IT Forbundet

 

Nyhetsbrev