Info Tillitsvalgt

Tariff informasjonSolid løft for fagarbeidere i Relacom

Torsdag 3. mai ble partene enige om oppgjøret i Relacom. Klubben er godt fornøyd med nivåløftet for fagarbeider med mer enn 8 års ansiennitet. Det var den viktigste prioriteringa til EL & IT Klubb Relacom.

Mer om resultatene i B-delsforhandlingene

 • Minimum årslønn for en fagarbeider etter 8 års ansiennitet blir 390 000 kroner. Oppnåelsen skjer etappevis; i år og i 2013.
 • Fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet, og høyere lønn enn gjennomsnittet i denne gruppen, skal uansett ha minimum 8 000 kroner i tillegg.
 • Det gis et generelt tillegg, inkl. A-delstillegget, på 8 000 kroner til alle andre stillingsgrupper.
 • For fagarbeidere med mindre enn 8 års ansiennitet vil mange få et løft ved at minstelønnssatsene heves med 15 000 kroner til 345 000 kroner for nyutdannet fagarbeider, og med 20 000 kroner til 355 000 kroner for fagarbeider med 4-8 års ansiennitet. I denne gruppen skal alle ha minimum 5 000 kroner i generelt tillegg.
 • Beregningsgrunnlaget for lærlinger er 355 000 kroner fra 1. april 2012.
 • Det settes av 1,5 millioner til pott for individuelle tillegg hvor fordelinga skal avtales mellom partene.
 • Det skal etableres et fast partssammensatt opplæringsutvalg i bedriften og ved ansettelse av ufaglært arbeidskraft skal det gis et tilbud om å ta fagbrev.
 • Et partssammensatt utvalg skal samarbeide om seniorpolitikk.
 • Avtaleretten på tjenestepensjonsordningen videreføres.

  Fullstendig resultat kan leses i protokollen på Klubbavisa.no 
 

Oppgjøret klart for Stiftelsen Telemuseet

B-delsforhandlingene i Spekter for Stiftelsen Telemuseet ble ferdige denne uken. Økonomisk gir oppgjøret et generelt tillegg på 10 000 kroner, inkl. A-delstillegget.

Andre framforhandlede løsninger:

 • Endringer i pensjonsordning og forsikringsordning skal kun skje ved enighet mellom partene i tariffperioden.
 • Korte velferdspermisjoner gis til behandling/kontroll hos tannlegespesialist og for behandling hos fysioterapeut/kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen.
 • Partene er enige om å utarbeide en avtale om seniorpolitikk.
 • I tillegg til det generelle tillegget gis det et lavtlønnstillegg på 0,50 kroner per time til arbeidstakere med årslønn som er lik eller lavere enn 352 620 kroner per år.
 • Det gis et justeringstillegg til teknisk assistent på 3 000 kroner (fulltidsstilling).
 • Det gis et tillegg på 5 000 kroner til fotograf.
 • Kronesatsen for helgetillegg økes med 4 kroner.
 • Det er også enighet om at ingen ansatte i lønnsgruppe 2-8 med mer enn 10 års ansiennitet skal tjene under 300 000 kroner (fulltidsstilling).
 

Brudd i forhandlingene for Landsoverenskomsten for elektrofagene

I dag, fredag 27. april kl. 14.20, konstaterte EL & IT Forbundet at det ikke var mulig å oppnå et forhandlingsresultat. Dermed var brudd i forhandlingene et faktum.

EL & IT Forbundet oppnådde ikke et akseptabelt forhandlingsresultat på de prioriterte kravene:

 • Forbedringer for reisepersonell
 • Forbedringer av bestemmelsene vedrørende inn- og utleie
 • Forbedringer knyttet til Akkordtariffen

Generelle tillegg var ikke drøftet da forhandlingene ble brutt.

Oppgjøret går nå videre til mekling. Riksmekler blir varslet og fastsetter den videre framdriften.

Vi kommer tilbake med mer informasjon straks tidspunkt for mekling er fastsatt.

For mer informasjon kontakt:
Forbundsleder/forhandlingsleder Hans O. Felix, mobil 908 55 815 eller
Avdelingsleder Jan O. Andersen, mobil 908 55 826.

 

A-delsforhandlingene i Spekter i havn

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter er i havn. Nå venter nye forhandlinger ute i den enkelte virksomhet.

Alle temaene som forhandlingsutvalget i EL & IT Forbundet hadde foreslått overfor LO Stat, var tatt inn i kravdokumentet og var tema for forhandlingene.

De sentrale resultatene:

 • Økonomi: Et generelt tillegg på 2 438 kroner.
 • Lavtlønn/likelønn: Partene er enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede i den virksomhetsvise lønnsfastsettelsen. Med lavlønte menes de som tjener 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere.
 • Ubekvem tid /helg: LO Stat varslet at følgende temaer blir gjenstand for krav under A2/B-dels forhandlingene: - bedret godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg.
 • Innleie: Resultatet fra frontfaget.
 • Seniorpolitikk: ....er det viktig at partene lokalt drøfter aktuelle virkemidler som vil bidra i denne forbindelse.
 • Utredning trekkordning/sluttvederlag til senior arbeidstakere som mister rett til AFP: Partene er enige om å utrede spørsmålet i avtaleperioden.

Frister B-delsforhandlingene

Behov for bistand i område 1-3 og 6-7 varsles innen fredag 27. april. Frist for lokale forhandlinger i de samme områdene er 1-3 og 6-8 er satt til fredag 4. mai.

Behov for bistand i område 9 skal varsles innen mandag 7. mai. Frist for lokale forhandlinger i samme område er onsdag 16. mai.

I område 4 Lovisenberg og 10 Helseforetak fastsettes frister på et senere tidspunkt. For område 5 Nettbuss gjennomføres forhandlingene 2. - 4. mai.

 

Framdrift for forhandlingene mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi

Forhandlingsutvalget har avholdt to møter og det siste møtet var 10. april for å utforme kravene som forbundet vil fremme overfor Norsk Teknologi.

EL & IT Forbundet overleverte sine krav til motparten i dag 12. april. Kravene bygger på den prosessen vi har gjennomført gjennom våre tariffkonferanser, vedtak i landsstyret og vedtaket fra LOs representantskap.

På dette møte fikk vi også overlevert kravene fra Norsk Teknologi. Disse er også lagt ut på forbundet sin hjemmeside.

Forhandlingene gjennomføres den siste uka i april med oppstart mandag den 23. april, avslutning er avtalt til fredag 27. april.

Dersom det blir oppnådd et forhandlingsresultat, vil det deretter bli gjennomført en uravstemning. Hvis det gjennom forhandlingene ikke oppnås et resultat som forhandlingsutvalget mener kan sendes ut på uravstemning, går tariffoppgjøret til mekling. Det er riksmeklingsmannen som styrer den videre framdriften.Laughing

 
Flere artikler …
Side 4 av 5

Nyhetsbrev