Seier for Notodden Energi

 

Direktoratet for Arbeidstilsynet ga EL og IT Forbundet fullt medhold

Direktoratet for Arbeidstilsynet har vedtatt at avspaseringsordningen til beredskapsvaktene ved Notodden Energi skal være 1:5. – Vi oppfatter dette som en full seier, sier forbundssekretær Jarle Eide.

I mars i fjor sendte EL og IT Forbundet og NITO brev til Arbeidstilsynet om at de måtte fastsette hva som skulle
være omregningsfaktor for beredskapsvaktene ved Notodden Energi AS. Enkelt sagt: Hvor mange timer avspasering skulle vaktmannskapet ha for å gå beredskap.

Lovendring i 2015.

Etter at arbeidsmiljøloven ble endret 1. juli 2015 ønsket arbeidsgiveren, Notodden Energi AS, å endre omregningsfaktoren for beredskapsvaktene fra 1:5, til 1:7, det vil si én time kompensasjon per syvende time beredskap. Det gjorde de, i følge forbundet, uten noe drøftingsmøte med de tillitsvalgte på forhånd, og uten at
det var gjort begrunnede vurderinger av vaktens belastninger, slik loven forutsetter.

I september 2016 gjorde Arbeidstilsynet vedtak, etter en helhetsvurdering, at omregningsfaktoren ved Notodden Energi AS fortsatt skulle være 1:5. Dette vedtaket ble påklaget av arbeidsgiver i oktober 2016.

Streiket i syv uker.

EL og IT gjennomførte i tiden 23. september til 8. november den lengste streiken på området (KS Bedrift) på
over 30 år, nettopp med bakgrunn i uenighet om avspaseringsordningene. EL og IT fryktet at medlemmer i en
rekke energiselskap ville miste opptil 10 dager med avspasering per år.

Resultatet etter meklingen i november var at plikten til å stå i en vaktordning bortfaller fra nyttår 2017 og at i de bedriftene som ønsker den samme vaktordningen de har hatt til nå, skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Full seier for vårt syn

I Notodden Energi har man måttet vente noen uker ekstra på at direktoratet skulle komme til en avgjørelse i ankesaken. Nå er saken avsluttet: Klagen avslås og Arbeidstilsynet Vestlandet ved Arbeidstidsenhetens
vedtak av 21 september opprettholdes. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages ytterligere etter Forvaltningslovens § 28. 

Vi betrakter dette som en full seier for vårt syn, sier forbundssekretær Jarle Eide. Han sier forbundet anser vaktberedskapen som en sterk belastning for medlemmene og at direktoratet ser ut til å legge lovens
grunnlag til grunn.

Vi er veldig fornøyde med at både Arbeidsdirektoratet og Arbeidstilsynet vurderer dette på samme måte som vi gjør. Vi har fått fulllt medhold på alle områder, også når det gjelder spørsmålet om hvem som er rette klageinnstans, sier Eide.

Prioriterer verneaspektet

Forbundet mener at denne siste avgjørelsen viser at hjemmevakt i et ordinært nettselskap skal ha en omregningsfaktor på 1:5. Mange energiselskap innen både KS Bedrift og EnergiNorge-områdene fulgte konflikten i høst om omregningsfaktoren med spenning.

Arbeidstilsynet og Arbeidsdirektoratets avgjørelser i de sakene som er blitt oversendt viser etter vår mening at tillitsvalgte i selskaper som nå føler seg presset av sin ledelse, ikke skal frykte å overlate saken til Arbeidstilsynet. Det er tydelig at Arbeidstilsynet prioriterer verneaspektet i loven, og ikke det økonomiske aspektet som særlig KS Bedrift argumenterte for, skriver forhandlingsleder Bjørn Fornes på forbundets hjemmeside. 

Ikke medhold i Kragerø

I en annen klagesak, som gjaldt Kragerø Energi, fikk imidlertid forbundet ikke medhold i at vaktkompensasjonen skulle være 1:5. Der ble den satt til 1:6. Her var det forøvrig ikke satt noe krav til responstid og heller ikke noe
krav til at vaktmannskapene til enhver tid skulle holde seg innenfor beredskapsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev


Navn:
Epost:

Vi tilbyr

icon-ja  Faste ansatte som kan hjelpe deg.

icon-ja  Innflytelse på arbeidsplassen.

icon-ja  Advokater ved rettstvister.

icon-ja  Sikre lønns- og arbeidskår.

icon-ja  Etter- og videreutdanning.

icon-ja  Hjelp når du trenger det.

icon-ja  Møter og konferanser.

icon-ja  Forhandlingsstyrke.